Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Dziennego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy Filia w Bobowej

Wstęp deklaracji

Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS filia w Bobowej  zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dow.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach -Filia w Bobowej,
ul. Węgierska 28, 38-350 Bobowa
e-mail: dowbobowa@interia.pl
telefon: +48 18/351-42-26

Data publikacji strony internetowej: 2021 – 06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022 – 04 – 13

Strona internetowa DOW-ŚDS jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • możliwości powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • możliwości przełączania na kontrast wysoki,
 • możliwości wyświetlania strony w odcieniach szarości,
 • zastosowano nagłówki tekstu,
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czytelnej czcionki  w kolorze czarnym na białym tle,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie i inny kolor niż tekst),
 • możliwość wyświetlania strony na jasnym tle,
 • możliwość wyświetlania strony w negatywie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora i pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia – ŚDS w Bobowej.

Procedura wnioskowo-skarbowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

I.   Opis dostępności placówki                                                                            

Opis dostępności architektonicznej.
Siedziba Dziennego Ośrodka Wsparcia – ŚDS Filii w Bobowej znajduje się w Budynku Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Bobowej przy ulicy Węgierskiej 28.

1.Opis miejsca lokalizacji
Budynek znajduje się ok. 180 m od przystanku autobusowego, drogą asfaltową z chodnikiem dla pieszych,  ul. Węgierska, wejściem głównym do budynku. Przy budynku parking, bez wyznaczonego  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking jest bezpłatny.

2.Wejścia do budynku i strefa wejściowa
Wejście główne do budynku od strony ulicy Węgierskiej. Drzwi wejściowe w kolorze białym, klamki z obydwu stron.
Drugie wejście od strony Internatu z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe w kolorze białym, klamki z obydwu stron.
W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

3. Komunikacja wewnętrzna
Parter: Korytarz  – ciąg komunikacyjny  o szerokości 2,20 m i długości 21 m, po lewej stronie wejście do łazienki i toalety. Po stronie prawej wejścia do sal terapeutycznych, biura, otwierane klamkami, oznakowane tabliczkami.
Korytarz prowadzi do klatki schodowej i pomieszczeń na piętrze. Dostępność sal  przystosowana dla osób niepełnosprawnych i na wózkach za pomocą schodołaza.
Po prawej stronie wejścia na piętrze toaleta, po lewej i na wprost sale.

4. Dostosowanie
W budynku brak pętli indukcyjnej. Na korytarzach i w pracowniach płytki i panele. Wejście do budynku – próg oznaczony czarno-żółtą taśmą. Progi oznaczone czarno – żółtą taśmą ostrzegawczą, Wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób na wózkach.
W pracowniach stoły umożliwiające podjechanie wózkiem.

5. Pomieszczenia sanitarne.
Toaleta i łazienka dla osób niepełnosprawnych i dla osób na wózkach znajduje się na parterze po lewej stronie w części końcowej korytarza. Drzwi otwierane klamką. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, przy toalecie i natrysku poręcze. Wszystkie urządzenia w toalecie dostosowane do wózków. W łazience dostępny system przyzywowy.
Toaleta na piętrze. Drzwi otwierane klamką. Brak powierzchni manewrowej i dostosowania do wózków.

6. Ewakuacja z budynku.
Wyjścia ewakuacyjne wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.  W placówce znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne. Pierwsze główne drzwi wejściowe, następnie na końcu korytarza przy klatce schodowej, trzecie wyjście przy sali terapeutycznej. Ewakuacja osób na wózkach możliwa przez wejście główne i z pracowni artystycznej (podjazd dla niepełnosprawnych).

7. Opis dostępności cyfrowej                                                                     
Strona placówki dow.gorlice.pl jest częściowo dostępna cyfrowo. Trwają prace nad poprawą dostępności. Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

 • możliwości powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • możliwości przełączania na kontrast wysoki,
 • możliwości wyświetlania strony w odcieniach szarości,
 • zastosowano nagłówki tekstu,
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czytelnej czcionki  w kolorze czarnym na białym tle,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (podkreślenie i inny kolor niż tekst),
 • możliwość wyświetlania strony na jasnym tle,
 • możliwość wyświetlania strony w negatywie.

8. Opis dostępności informacyjno – komunikacyjnej
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku, ale brak odpowiednich oznaczeń.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. 

Brak oznaczeń brajlowskich oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, brak wersji głosowej oraz w języku migowym, brak głośników naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

Każdy pracownik merytoryczny placówki, ze względu na jej charakter, posiada wykształcenie umożliwiające pomoc osobie niepełnosprawne

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial